Kosten

Aangezien het jullie ceremonie is, is het altijd maatwerk en kan ik nu niet een gedetailleerd overzicht van de kosten geven.

Een indicatie is wel mogelijk:

  • Vanaf € 625,00
  • eventuele overnachtingskosten
  • Mijn tarief staat los van de leges die je rechtstreeks aan de gemeente betaalt en die leges verschillen helaas nogal per gemeente. Het is dus slim om contact op te nemen met de gemeente of met mij voor meer informatie hierover.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Algemene voorwaarden

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door ’Theatrouwt!’, hierna ook te noemen ‘Thea’.

 

 

Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • ‘Thea’: de trouwambtenaar dan wel ceremonieleider die zorg draagt voor de (huwelijks)ceremonie
  • cliënt: iedere natuurlijke persoon die met ‘Theatrouwt!’ een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten
  • overeenkomst: elke aanbieding van ‘Theatrouwt!’, aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan ‘Theatrouwt!’ en door deze laatste aanvaard
  • diensten: in het kader van een overeenkomst tussen ‘Theatrouwt!’ en cliënt verrichte werkzaamheden door ‘Thea’.

 

Totstandkoming van de overeenkomst                                                                                                              Een overeenkomst tussen cliënt en ‘‘TheaTrouwt’’ komt tot stand na akkoordverklaring per mail, schriftelijke ondertekening door cliënt van de offerte of telefonische bevestiging. De boeking is definitief als de aanbetaling van € 100,- is ontvangen. Met het betalen van de aanbetaling gaat cliënt tevens akkoord met de opgestelde Algemene Voorwaarden van ‘‘TheaTrouwt’’.

 

Wanneer de (huwelijks)ceremonie na de aanbetaling wordt geannuleerd, is het aanbetaalde voorschotbedrag definitief verschuldigd (en wordt derhalve niet gecrediteerd) tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden zoals ernstige ziekte of overlijden van één van de cliënten.

 

 

Honorering en betaling
De door ‘Theatrouwt!’ gedane prijsopgave voor de verzorging van een (huwelijks)ceremonie is inclusief BTW, reis- verblijf- en parkeerkosten en exclusief eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in trouwgemeente.
Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na facturatie te worden voldaan op de door ‘Theatrouwt!’ aangewezen bankrekening.
Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan ‘Theatrouwt!’ vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen.
Cliënt is aan ‘Theatrouwt!’ alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door ‘Theatrouwt!’ opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en ‘Theatrouwt!’ de vordering aan derden uit handen geeft.

 

 

Schadevergoeding
Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien ‘Thea’ haar verplichtingen niet kan nakomen door zaken die als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld zoals bijvoorbeeld files en/of omleidingen, ziekte, overlijden, transport moeilijkheden, staking door derden of zaken die mogelijkerwijs  als overmacht kunnen worden aangemerkt.

 

In geval van overmacht zal ‘Thea’ haar uiterste best doen om voor gepaste vervanging uit haar netwerk zorg te dragen, zoveel mogelijk in samenspraak met cliënt.

 

 

Aansprakelijkheid
‘Theatrouwt!’ is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door ‘Thea’ verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ‘Thea’.
De door ‘Theatrouwt!’ te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen ‘Theatrouwt!’ en cliënt (inclusief BTW).

 

‘Theatrouwt!’ stelt uitdrukkelijk dat de uitvoering van de opdracht tot stand komt door informatie die van de zijde van cliënt wordt ingegeven. Een en ander wordt in overeenstemming met cliënt bepaald en mogelijk door derden aangevuld.

 

 

Annulering
In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt ‘Thea’ de volgende kosten in rekening:

  • Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie het betaalde voorschotbedrag
  • Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 50% van het totaalbedrag
  • Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag. De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

 

Ontbinding
De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
- Wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft;
- In geval de cliënt met de voldoening van zijn betalingsverplichting in verzuim is of in gebreke blijft;
- De cliënt surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, cliënt de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien er op enig onderdeel van zijn bezittingen beslag wordt gelegd.

 

 

De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
- Faillietverklaring dan wel surseance van betaling van ‘‘TheaTrouwt’’.                                                 

- Staking van de bedrijfsactiviteiten van ‘‘TheaTrouwt’’.
- Overlijden van de trouwambtenaar van ‘‘TheaTrouwt’’.
- Ziekte van de trouwambtenaar van ‘‘TheaTrouwt’’ op de dag waarop de huwelijksvoltrekking zal   plaatsvinden.

 

 

Klachten

 ‘‘TheaTrouwt’’ probeert haar taken goed uit te voeren. Toch kan cliënt ontevreden zijn over de uitvoering of de diensten van ‘‘TheaTrouwt’’. Heeft de cliënt een klacht, dan verzoeken wij dit te laten weten. Dit is hun recht. Het geeft ‘‘TheaTrouwt’’ de kans om de klacht op te lossen en diensten te verbeteren. Klachten kunnen via mail gericht worden aan: ‘‘TheaTrouwt’’, info@theatrouwt.nl.

Gezien het persoonlijke karakter van de samenwerking is in gesprek gaan na het ontvangen van een klacht een prioriteit.

 

 

Geheimhouding

 ‘‘TheaTrouwt’’ is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen.

 

 

Vindplaats en wijziging voorwaarden

 Deze voorwaarden zijn inzichtelijk op de website van ‘‘TheaTrouwt’’. Van toepassing is steeds de versie bindend zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met cliënt. Voor overeenkomsten gesloten met ‘‘TheaTrouwt’’is het Nederlands recht van toepassing.